Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Raporlar
Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR)

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek, Kurumsal Dış Değerlendirme Programında ve/veya Kurumsal Akreditasyon süreçlerinde esas alınmak üzere kurum tarafından her yıl hazırlanır.

KİDR’nin amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır. Raporun hazırlık süreci, Kurumun Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon süreçlerinden en üst düzeyde fayda görmesini sağlayan önemli fırsatlardan biridir. Paydaşlarla iletişim ve işbirliği, öz değerlendirme çalışmaları ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır. İç değerlendirme raporunun hazırlama sürecinin kuruma katkısının arttırılması amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi beklenmektedir.

Kurumun dış değerlendirme süreci aşağıdaki dört ana hususu kapsayacak şekilde gerçekleştirileceği için Kurum tarafından hazırlanacak Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nin aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde hazırlanması beklenmektedir:

  • - Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri)
  • - Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)
  • - Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)
  • - Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri)
1 2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
2 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 
3 2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 
4 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
5 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 
6 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu  
7 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci ve Geri Bildirim Raporları (KGBR)

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir programdır. Yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olmaları gerekmektedir.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programına esas olmak üzere her yıl yükseköğretim kurumları tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) hazırlanmaktadır. Program kapsamına dâhil edilen yükseköğretim kurumları belirlendikten sonra, değerlendirme sürecini yürütecek olan değerlendirme takımı değerlendirici havuzundan seçilerek görevlendirilir. Program kapsamında değerlendirme takımı tarafından, değerlendirilecek kuruma iki ziyaret gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ön ziyaret ve saha ziyaretidir. Ziyaretlerin sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitemiz 2017 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programına alınmış ve Kurumsal Geri Bildirim Raporu aşağıda sunulmuştur.

1 2017 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu
Kurumsal İzleme Raporları (KİR)

YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yılda izleme sürecine dâhil olur.

İzleme Programı’nın amacı, dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumundaki gelişim sürecinin değerlendirmesini gerçekleştirmektir. İzleme sisteminin temel değerlendirme kapsamını kurumun dış değerlendirmesi sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporları’nda ortaya çıkan “gelişmeye açık yanlar” oluşturmaktadır. Bununla birlikte KGBR’de ortaya çıkan kurumun güçlü yanlarının sürdürülebilir olup olmadığı İzleme Programı kapsamında değerlendirilmektedir. Üniversitemiz 2017 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programından geçmiş, 2020 yılında İzleme Programına alınmış ve Kurumsal İzleme Raporu aşağıda sunulmuştur.

1 2020 Yılı Kurumsal İzleme Raporu
Kurum Gösterge Raporları (KGR)

Performans göstergeleri; temelde, yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşma durumlarını izlemek için kullanılan araçlardır. Bu göstergeler bir kurumun gelişiminde stratejik hedeflerinin ve süreçlerinin belirlenmesine ve sistematik olarak izlenmesine, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı olarak düzenli aralıklarla ölçmesine yardımcı olur.

YÖKAK tarafından kurumsal performans göstergelerinin izlenmesinin amacı, iç ve dış kalite güvence sistemini desteklemek, kurumların belirlediği hedeflere ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek, bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla etkin bir izleme ve iyileştirme yapmak ve aynı zamanda kurumu değişime hazırlayan yenilikçi ve araştırmacı bir anlayışla kurum kültürü oluşturmaktır. Performans göstergelerinin ölçülebilir nitelikteki hedefleri değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesine olanak verdiği için kalite süreçlerine sağladığı katkı oldukça önemlidir. 

YÖKAK tarafından izlenen performans göstergeleri 6 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;

- Kuruma Ait Bilgiler Tanımlanmış 32 Gösterge Bulunmaktadır.
- Kalite Güvence Sistemi Tanımlanmış 26 Gösterge Bulunmaktadır.
- Eğitim ve Öğretim Tanımlanmış 32 Gösterge Bulunmaktadır.
- Araştırma ve Geliştirme Tanımlanmış 26 Gösterge Bulunmaktadır.
- Toplumsal Katkı Tanımlanmış 3 Gösterge Bulunmaktadır.
- Yönetim Sistemidir. Tanımlanmış Gösterge Bulunmamaktadır. 

Üniversitemiz Kurumsal Gösterge Raporları aşağıda sunulmuştur.

1 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Kurum Gösterge Raporları


Güncelleme 19.03.2023 18:30:0222 Eylül 2023